RELACIÓ  D'OBRA  POÈTICA  PRESENT  EN  LA  WEB


 

A l’extremada hermosura de una dama... en lo dia de Sant Ramon Nonat...................................
A la muntanya de Montjuïc ....................................................................................................
A les funeràries de l’interès ....................................................................................................
A l'hermosura d'una donzella nomenada Madrona, passejant-se pels camps de Barcelona...........
A una dama molt gran, casada amb un home petit....................................................................
A una dama que, patint una gran set, li oferí son galant un gerro d’aigua.....................................
A una dama... de la fama de sa hermosura... tragué-se dels pits uns psalms... ..........................
A una devoció de frare i monja ................................................................................................
A una donzella a qui contemplava a son amant molt trist quan ella anava a cercar aigua a la font..
A una esquiva hermosura........................................................................................................
A una figura de Sant Daniel mal pintada...................................................................................
A una hermosa dama de cabell negre, que es pentinava en un terrat amb una pinta de marfil........
A una latrina que féu l’autor en l’hort de sa rectoria....................................................................
A una mentida........................................................................................................................
A una monja gravada de verola.................................................................................................
A una senyora descolorida......................................................................................................
A unes alegries momentànies..................................................................................................
Al bandoler Perot Rocaguinarda...............................................................................................
Al desdeny d'una ingrata.........................................................................................................
Al desdenyós mirar d'una dama...............................................................................................
Als celos de Sant Josep..........................................................................................................
Amonesta la joventut que no s'aficioni a la humana hermosura sinó únicament a Déu i sos sants..
Bons consells a una minyona..................................................................................................
Comèdia famosa de la gloriosa Verge i Màrtir Santa Bàrbara (fragments).....................................
Contestació a la carta de un rector amic del autor que li anuncia  una visita.................................
Crítica d’un bon quadro de Sant Francesc.................................................................................
Crítica d’un bon quadro de Sant Llàtzer....................................................................................
Crítica d’un bon quadro de Santa Bàrbara.................................................................................
Crítica d’una mala pintura de Sant Daniel..................................................................................
Dècimes del viatge per mar.....................................................................................................
Desengany del món  (fragments).............................................................................................
Donau-li lo govern de la vostra escola.......................................................................................
Elogia un galant la hermosura d'una dama................................................................................
Encareix  a un gran amor........................................................................................................
Encarint un gran amor.............................................................................................................
Epitafi a l’escolà.....................................................................................................................
Epitafi a la sepultura de un gran bevedor de aiguardent..............................................................
Epitafi a un bevedor................................................................................................................
Goigs al Gloriós Arcàngel Sant Miquel.....................................................................................
La condició de l'avar...............................................................................................................
La latrina...............................................................................................................................
Obra en prosa (Sermó)...........................................................................................................
Oració panegírica...................................................................................................................
Prometeli un valentó a una bella dolorida venjar-la de son agravi lo mateix dia..............................
Queixes de un amant vent-se tan ultrajat del Déu de amor.........................................................
Queixes de un galant a una reixa perquè impedia lo veure a una hermosa  encomanada...............
Quexa's l'autor de l'abundància de poetes.................................................................................
Refereix son amor, satirisant els poetes...................................................................................
Repèn una mare a sa filla perquè anava a un estudiant que la bastonejava...................................
Romanç de la visita a Poblet i Santes Creus.............................................................................
Senyora Madalena..................................................................................................................
Tant si baixes la vista vers la immunda (Al crític lector)..............................................................
Tant te vull com l’ovella vol al llop..............................................................................................
                                                 
 

POEMES APÒCRIFS


A la inconstància de les dones................................................................................................
Cobles a Santa Bàrbara..........................................................................................................
Goigs a Santa Bàrbara............................................................................................................
Goigs a la Mare de Déu de la Bovera........................................................................................
Goigs a Santa Llúcia...............................................................................................................
Goigs als quatre Màrtirs..........................................................................................................
Sàtira  (poesia inèdita)............................................................................................................
Sonet acròstic a Santa Teresa................................................................................................
Últim cant de l’autor en sa agonia............................................................................................dècimes
romanços
dècimes
sonets
quartets
dècimes
dècimes
sonets
sonets
textos musicats
quartets
sonets
amb il.lustracions
dècimes
sonets
sonets
dècimes
amb il.lustracions
sonets
sonets
dècimes
sonets
quartets
teatre religiós
quintilles
quartets
quartets
quartets
quartets
poema mariner
romanços
sonets
sonets
textos musicats
dècimes
amb il.lustracions
amb il.lustracions
amb il.lustracions
goigs
quartets
amb il.lustracions
prosa
Oració panegírica
quintilles
sonets
sonets
sonets
romanços
sonets
poema mariner
romanços
sonets
textos musicats
textos musicats
goigs
goigs
goigs
goigs
goigs
amb il,lustracions
amb il,lustracions
amb il,lustracions
 

 

    sortida