F.Vicent Garcia en una auca de de les darreries del segle XIX.

 "Auques de Catalunya. Personalitats de la histÚria de Catalunya".