Edicions diverses de les poesies
de Francesc Vicent Garcia
 (Rector de Vallfogona)

 


La primera publicació coneguda de F.Vicent Garcia ,encara en vida de l'autor és: Sermo  predicat en la Iglesia Cathedral de Gerona, en les Exeqvies fetes à la Magestat Catholica del Rey Don Phelip Tercer nostre Senyor.
Aquest acte funerari se celebrà a Girona el dia 6 de maig del 1621. L'opuscle de 24 pàgines s'estampà a Barcelona l'any 1622 a la casa Margarit.

 

 

Transcorregueren 80 anys fins que aparegueren impreses per primera vegada les seves poesies amb el títol de La Armonia del Parnàs més numerosa en las Poesias varias del Atlant del Cel poètic, lo Dr. Vicent Garcia, Rector de la Parroquial de Santa Maria de Vallfogona.  Ho edità l'Acadèmia dels Desconfiats de Barcelona l'any 1703.  Posteriorment amb el mateix títol sorgiren edicions datades erròniament  (potser furtivament?) l'any 1700 i 1701.  Se'n feren reedicions al 1712 i al 1820.

Al 1712 surt a la llum la segona edició Poesias varias del gran poètich... que edita Joseph Forcada.

Al 1820 apareix una nova edició amb retocs ortogràfics moderns que imprimeix Josep Torner.  El títol és:  Poesias Jocosas y Serias del célebre Dr. Vicens Garcia.    Se'n fa una nova edició l'any 1830 i una altra al 1840 amb
 il·lustracions,  ordenada per Rubió i Ors. Moltes d'altres edicions d'aquest títol aparegueren amb retocs i modificacions diverses.

L'any 1871 es posà a la venda Poesias Jocosas del célebre Dr. Vicens Garcia, de l'estampa de Narcís Ramírez.
Al 1872 l'editor I.Lopez al preu de tres rals (75 cèntims) reedita Poesias Serias del Dr. Vicens Garcia, Rector de Vallfogona un arranjament de edicions fetes els anys 1700,1820, 1840, 1856 i 1866.

Ramírez i Cia, l'any 1876 presenten Poesias Festivas y Satíricas del Dr. Vicens Garcia.

Al 1887 l'estampa de Lluís Tasso presenta una edició il·lustrada amb dibuixos de J.Pellicer amb el títol de Poesias Jocosas del célebre Dr. Vicens Garcia.        Més endavant (no en tenim coneixement de la data) sortien Poesías Festivas, Cuentos y Chistes del Dr.Vicente García, Rector de Vallfogona de la impremta Graciense.
I, més recentment es publica l'opuscle Poesies del Rector del Vallfogona de l'Editorial Altés.

L'any 1975 Torrell de Reus, publica  Els goigs i les cobles.  És la compilació dels  sis goigs originals de F.V. Garcia, junt amb dades documentals i àmplia bibliografia sobre el Rector. Ho edita la Comissió
Aniversari del Rector de Vallfogona.

Al 1976 es posa en circulació la cinquena edició  de  El Rector de Vallfogona i els seus escrits, a cura del Dr. Martí, enriquida amb textos i amb copiosa bibliografia. És una reedició de la primera que en fou l'autor  Mn. Ramon Corbella publicada l'any 1889.

L'any 1979 el professor italià, Giuseppe Grilli, publica una selecció de sonets: Francesc Vicenç Garcia, sonets.  Edita  l'obra   Edicions 62.
I, més recentment es publica l'opuscle Poesies del Rector del Vallfogona de l'Editorial Altés.

L'any 1982 l'Institut d'Estudis Ilerdencs publica per reproducció fotogràfica  l'Oració Panegírica que el Dr. Garcia recità en la Paheria de Lleida en l'elecció de Felip Berga com a Rector del Centre Universitari l'Estudi (1613-1614).

Aquest mateix any, en ocasió de celebrar-se el IV Centenari del naixement del Rector, la revista La Segarra publicà un número extraordinari dedicat al  l Dr. Garcia.  Aplega una mostra dels seus versos precedida d'un assaig monogràfic sobre la vida i obra: Francesc Vicenç Garcia i la seva època.  Es confeccionà amb la col·laboració de set eminents escriptors.

L'Entitat Gogistes Tarragonins col·laboraren en el Centenari amb una publicació il·lustrada de  les Dècimes del viatge per mar del virrei de Catalunya i Romanç de les visites a Santes Creus i Poblet.  Es una edició revisada i comentada per Joan Vidal Alcover

Albert Rossich,  professor de la Universitat de Girona, preparà un recull de poemes adaptats a la normativa ortogràfica vigent:  Antologia poètica, Rector de Vallfogona.   Aquesta magnífica antologia  forma part del seu estudi crític de l'obra de F.Vicent Garcia encara inèdit.    La Fundació Roger de Belfort l'any 1985 va promoure l'edició d'aquesta imprescindible obra . 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 


Dos anys més tard apareix una edició crítica de la Comèdia famosa de la gloriosa Verge i Màrtir Santa Bàrbara a cura dels professors  A.Massip i de J.F. Massip.  És una edició preparada per  Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona (1987)

L'any 2000 es reedita La Armonia del Parnàs... , edició facsímil de R.Figueró del 1703, amb una docta introducció d'Albert Rossich. És una publicació conjunta de la Universitat de Barcelona i la de València.

En ocasió de la inauguració del petit museu (22-8-2009) que ha vingut a anomenar-se Espai d'interpretació del Rector de Vallfogona. Consisteix en dues sales d'exposició ubicades dins del temple parroquial de Vallfogona, s'edità un fulletó amb L'últim cant i l'epitafi Ací jau un escolà . Com a presentació s'inclou un text del canonge Corbella, destacat biògraf de F. Vicent Garcia, i a la contraportada  es  mostra una fotografia de l'escultura del Rector i el seu l'escolanet.
 

Més dades bibliogràfiques a   BIBLIOGRAFIA